Menu
Your Cart

Общи условия

Общи условия
Условия за ползване
Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия TIMELESS.BG, собственост на ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД
    1. Общи условия 
Настоящият документ съдържа Общите условия на Договор за покупко-продажба между ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД, ЕИК 200073933, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Подуяне, ул. "Станислав Доспевски", 14, ет. 4, наричано по-долу за краткост ТАЙМЛЕС, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез TIMELESS.BG - електронен магазин стоки.
    2. Дефиниции 
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
        1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
        2. ТАЙМЛЕС ЕООД е търговско дружество, с ЕИК 200073933   , със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Подуяне, ул. "Станислав Доспевски", 14, ет. 4, e-mail: office@timeless.bg
        3. www. TIMELESS.BG е уебсайт за електронна търговия, който е собственост на ТАЙМЛЕС ЕООД и представлява виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
        4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в TIMELESS.BG и се е съгласило с настоящите Общи условия.
        5. „Клиенстки профил” е обособена част в TIMELESS.BG, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от TIMELESS.BG, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия TIMELESS.BG, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
        6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в TIMELESS.BG.
        7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в TIMELESS.BG стоки и услуги.
        8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
        9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
        10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
        11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
        12. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
        13. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
        14. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
        15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
        16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
        17. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
    3. Предмет 
TIMELESS.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в TIMELESS.BG - Онлайн Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка за поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници TIMELESS.BG изисквания за конкретните стоки.
    4. Условия, съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) 
Поръчката, извършена от Клиента и приета от ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД, посредством онлайн платформата TIMELESS.BG е със силата на договор за покупко-продажба от разстояние. Този договор се сключва на базата на направеното от нас предложение, чрез горепосочения електронен магазин и неговото приемане от Клиента (Потребителя) чрез натискане на един от следните бутони - „Поръчай“, „Купи на кредит“ или „Бърза поръчка“ и попълването на изискващите се данни за идентификация, контакт и доставка. Договорът се счита за сключен след натискане на бутон за потвърждаване на поръчката и получаване на E-mail от страна на TIMELESS.BG с данните за поръчката и потвърждение за успешното и приемане.
    5. Регистрация 
        1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в TIMELESS.BG стоки, Клиентът трябва: Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на следните интернет адреси – WWW.TIMELESS.BG
        2. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на TIMELESS.BG данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от съответната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и че при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
        3. В случай, че Клиент G предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, TIMELESS.BG има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
        4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез TIMELESS.BG стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
        5. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
    6. Промени в Общите условия 
        1. Доколкото предлаганите от TIMELESS.BG стоки са разнообразни и постоянно допълвани и изменяни с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка с възможни бъдещи законодателни промени, които имат отражение върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от TIMELESS.BG.
        2. При извършване на промени в Общите условия, TIMELESS.BG се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в TIMELESS.BG или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
        3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и TIMELESS.BG, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.
    7. Публикуване на информация за стоките в TIMELESS.BG
        1. TIMELESS.BG публикува на адрес https://TIMELESS.BG описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на Клиента като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването им, както и периода, за който предложената цена е в сила.
        2. TIMELESS.BG не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
    8. Заявка за покупка 
        1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: 
            ▪ определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „ПОРЪЧАЙ”, „КУПИ НА КРЕДИТ” или „БЪРЗА ПОРЪЧКА”, обозначен срещу съответна стока;
            ▪ преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката;
            ▪ избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
            ▪ заявката за покупка на стока от TIMELESS.BG се счита за извършена след натискане на бутона "ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА";
            ▪ Когато Клиентът прави своята поръчка, той изрично потвърждава, че същата е свързана със задължение за плащане от негова страна.
        2. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за TIMELESS.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.
    9. Приемане на заявката 
Заявката за покупка се приема от TIMELESS.BG чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронния му адрес за кореспонденция.
    10. Цени 
        1. Всички цени във TIMELESS.BG са в български левове, с включен ДДС. Обявената цена следва да отговаря на чл. 19 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
        2. Указаните в TIMELESS.BG цени на отделните стоки са за единично количество, освен ако изрично не е посочено друго и не включват разходите за доставка.
        3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
    11. Начини на плащане 
        1. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: 
            ▪ чрез наложен платеж в брой от Клиента или от посочено от него трето лице, различно от превозвача, в момента на доставката;
            ▪ с кредитна или дебитна карта;
            ▪ на кредит - след одобрение от банковите посредници Ти Би Ай Банк или Уникредит Булбанк;
            ▪ чрез банков превод.
        2. Клиентът - потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в цената, свързани с нейната доставка, в момента на получаването на стоката;
        3. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 15 (петнадесет) дни;
        4. Клиентът изрично се съгласява с приемането на настоящите „Общи условия”, че възстановяването на суми става, чрез нареждане по посочена от него банкова сметка в срок от 15 (петнадесет) дни, от датата на която е възникнало задължение за TIMELESS.BG да възстанови сумите. Във случаите, в които не става въпрос за отказ от договор от Клиент – потребител по смисъла на ЗЗП, при възстановяването на сумите по банков път, се приспада таксата за банков превод.
        5. Цената на стоката или част от нея може да бъде заплатена чрез т.нар. "Ваучер". 
            1. Ваучерите се издават на хартиен носител или дигитален носител. Стойността на Ваучера е отбелязана върху лицевата му част;
            2. Ваучерите са със срок на валидност от 3 (три) месеца, считано от датата им на издаване;
            3. Ваучерът може да се използва еднократно за закупуване на стока в сайта на издателя TIMELESS.BG;
            4. След еднократно използване на Ваучера, то той се деактивира автоматично;
            5. В случай, че стойността на направената покупка е по-ниска от стойността на Ваучера, остатъкът не се връща на Потребителят и Ваучерът се счита за използван;
            6. В случай, че стойността на направената покупка е по-висока от стойността на ваучера, Потребителят може да доплати разликата в брой или чрез използване на виртуален POS-терминал;
            7. Потребител не може да заменя издаден Ваучер срещу паричната му равностойност.
    12. Купуване на кредит 
        1. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
        2. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 100 (сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките, включени в поръчката.
    13. Доставка 
        1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 1-3 работни дни. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за доставка, клиентът е длъжен да информира служителите на TIMELESS.BG в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Клиента, TIMELESS.BG не носи отговорност за недоставени стоки.
        2. Всички поръчки, направени след 14:00 ч. в рамките на делничен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден и биват получени на по-следващия работен ден (включително и в събота, по желание на Клиента).
        3. Всички поръчки, направени през събота и неделя, се обработват и изпращат в понеделник и биват получени във вторник или сряда.
        4. Всички поръчки, направени извън работно време, през събота или неделя или по празници, се обработват през първия или втория работен ден след деня на получаване на поръчката.
        5. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.
    14. Предаване на стоката 
        1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
        2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.
        3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, TIMELESS.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
    15. Право на отказ 
        1. TIMELESS.BG предлага възможността при получаване на стоката от куриера Клиентът да я отвори пред него, да я разгледа в рамките на 15 минути, преди да заплати цената за съответната стока. В случай, че стоката не отговаря на очакванията на Клиента или бъде открит дефект, Клиентът си запазва правото да я върне обратно на куриера или да я замени с нова, като разходите за обратна доставка се поемат от страна на Клиента.
        2. При получаване на пратката, Клиентът има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е необходимо да се обърне към куриера, който от своя страна е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката;
        3. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: 
            ▪ доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
            ▪ при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
            ▪ цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
        4. Клиент -потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от „Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати писмено заявление за отказ от сключения договор до TIMELESS.BG и да върне стоката с ненарушена цялост, заедно с всички прилежащи етикети и съпътстващи документи (касова бележка, фактура, гаранция, упътване и др.). Важно условие е стоката да не е употребявана, да няма видими следи от носене и е в оригиналната си опаковка, което позволява да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с цената при първоначалната й продажба. Искане за връщане на продукт се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено. Формулярът за връщане на продукт се намира в страница Връщане и замяна. TIMELESS.BG е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ и е изпратил стоката обратно към TIMELESS.BG, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.
        5. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 15 (петнадесет) дни.
        6. В случай, че плащането е направено с наложен платеж, възстановяването на суми става по банков път на посочена от Клиента банкова сметка.
        7. Клиентът има право да замени закупена от TIMELESS.BG стока в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на продукта. Замяната се осъществява веднага след като TIMELESS.BG получи пратката и се увери, че стоката е в ненарушен търговски вид, т.е няма видими следи от носене и е в оригиналната си опаковка, заедно с всички прилежащи етикети и съпътстващи документи. Формулярът за замяна на продукт се намира в страница Връщане и замяна. Разходите за куриерски услуги в двете посоки при замяна са за сметка на Клиента.
        8. Съгласно чл.57 ал.3 от Закона за защита на потребителите за стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка (например гравиране), а правото на отказ не се прилага.
        9. В случай на упражняване на правото си за отказ или замяна, Клиентът е длъжен да изпрати стоката на адрес - гр. София, р-н Подуяне, ул. "Станислав Доспевски", 14, ет. 4 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал Timer.bg за отказа си от настоящия договор. Връщането на закупени стоки е изцяло за сметка на Клиента.
        10. Контролни органи по този раздел са Комисията за защита на потребителите и Европейската комисия за онлайн решаване на спорове.
    16. Гаранционни срокове и сервизно обслужване. Рекламации. 
        1. TIMELESS.BG е длъжен да предаде на Ползвателя стока, която съответства на договора за покупко-продажба от разстояние. TIMELESS.BG отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две (2) години, считано от датата на доставката, който срок спира да тече през времето, необходимо за ремонт или замяна на стоката. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки всяко несъответствие, което се появи до 1 (една) година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже обратното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.
        2. В рамките на този гаранционен срок от две (2) години TIMELESS.BG осигурява безплатно гаранционно обслужване. Гаранционният сервиз за различните марки часовници се извършва от мрежа оторизирани сервизни партньори. TIMELESS.BG може да осигури сервизно обслужване след изтичане на 24-месечния гаранционен срок срещу заплащане.
        3. TIMELESS.BG издава и предоставя гаранционни карти на хартиен носител за закупените стоки с поръчаната стока и друга относима документация (напр. инструкции за употреба). Гаранционните карти включват информация за закупената стока, артикулен номер, дата на покупката, гаранционен срок, както и други относими условия и информация.
        4. Повече информация относно гаранционното обслужване и заявки за сервиз може да намерите в страницата ни "Гаранционни условия и сервиз".
        5. Ползвателят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. За всички рекламации и оплаквания, свързани с поръчани стоки, Ползвателите следва да отправят претенцията си чрез попълване на стандартен електронен формуляр за рекламация. За регистрирането на рекламацията Клиентът получава потвърждение на посочения от него e-mail, съдържащ номера, под който рекламацията е вписана в регистъра на TIMELESS.BG.
        6. При наличие на недостатъци TIMELESS.BG е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба от разстояние, за което Ползвателят не дължи разходи.
        7. За всяка рекламация Ползвателят прилага документи, на които се основава претенцията: (а) касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането; (б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; (в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
        8. TIMELESS.BG има право да откаже гаранционно обслужване, в случай че: (а) не бъде представен документ, удостоверяващ плащането; (б) извършен е опит за ремонт и/или ремонт в неоторизиран сервиз, включително действия от самия Ползвател; (в) е налице повреда, която е настъпила от неправилна експлоатация на уреда, и/или при нарушаване инструкциите за употреба, включително за правилна поддръжка и почистване, в съответствие с техническите и/или други изисквания. 
TIMELESS.BG не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти, свързани със следните компоненти на часовника - батерия, стъкло, циферблат/дисплей, механизъм, верижка, каишка, и корпус, възникнали в резултат на: 
- повреди, причинени от липса на грижи, неправилно транспортиране, злополука или нормално износване; 
- неправилна експлоатация и механично увреждане - удар, изпускане, надраскване, паднало покритие, стрелка, индекс или други щети, несвързани с фабричен дефект на механизма; 
- избледняване, поради излагане на слънце или други източници на топлина; 
- обслужване или поправка на часовника от лице, което не е упълномощено от Timer.bg; 
- съхранение или употреба на продуктите във влажна среда, при несъобразяване с нивата на водоустойчивост.
        9. Потребителят има правата съгласно чл. 26 – чл. 36 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както и всички други права, посочени в законодателството за защита на потребителите, включително в Закона за защита на потребителите. 
        10. Контролни органи по този раздел са Комисията за защита на потребителите и Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. 
    17. Права и задължения на TIMELESS.BG
        1. TIMELESS.BG се задължава: 
            ▪ да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
            ▪ да достави в срок заявената за покупка стока;
            ▪ да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
        2. TIMELESS.BG има право: 
да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) съгласно Политиката на TIMELESS.BG за използване на бисквитки; 
            ▪ да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на TIMELESS.BG. TIMELESS.BG си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на TIMELESS.BG и в клиентския профил Клиента;
            ▪ да изпраща търговски съобщения до Клиента съгласно Политиката на TIMELESS.BG за използване на личните данни с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
        3. TIMELESS.BG няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и TIMELESS.BG, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. TIMELESS.BG не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на TIMELESS.BG (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
    18. Ограничаване на отговорността 
        1. TIMELESS.BG полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
        2. Част от артикулите, листвани в уебсайта за електронна търговия TIMELESS.BG не са физически налични на склад, а в складове на контрагенти, поради което е възможно TIMELESS.BG да не е в състояние да изпълни направена поръчка от страна на Клиент в случай, че дадения артикул не е наличен в момента на поръчката. TIMELESS.BG си запазва правото едностранно да откаже изпълнението на сключен договор с Клиент при невъзможност да изпълни дадена поръчка в срок от 30 дни след постъпването и, ако не са налице други уговорки, с което Клиентът се съгласява безусловно. TIMELESS.BG уведомява по телефона или чрез e-mail Клиента при невъзможност да изпълни сключен договор. При невъзможност да се свърже с Клиента на посочените e-mail или телефон в рамките на 3 работни дни, TIMELESS.BG прекратява изпълнението на сключен договор едностранно.
        3. TIMELESS.BG не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на TIMELESS.BG.
        4. TIMELESS.BG не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на TIMELESS.BG .
        5. Доколкото TIMELESS.BG не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, TIMELESS.BG не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
        6. TIMELESS.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством TIMELESS.BG.
        7. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в TIMELESS.BG и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, TIMELESS.BG не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. TIMELESS.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
        8. TIMELESS.BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.
    19. Права и задължения на Клиента 
        1. Клиентът се задължава: 
            ▪ да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
            ▪ да плати цената на заявената от него стока;
            ▪ да заплати разходите по доставката, освен в случаите, когато е отбелязано друго;
            ▪ да получи стоката;
            ▪ да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
            ▪ да не разкрива пред трети лица потребителското име и паролата си, и да уведомява незабавно TIMELESS.BG в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
            ▪ с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
            ▪ да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трети лица чрез използването й.
        2. Клиентът има право: 
            ▪ на достъп в режим онлайн до TIMELESS.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от TIMELESS.BG. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
            ▪ на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
            ▪ да получава електронни търговски съобщения от TIMELESS.BG, ако изрично е дал своето съгласие за това;
            ▪ да оттегли своето съгласие по всяко време като:
- промените настройките в клиентския профил в раздел "Бюлетин";
- използвате връзката "Отпиши се" в съобщенията, които получавате от нас;
- се свържете с TIMELESS.BG, използвайки данните за контакт, посочени в уебсайта.
        3. Клиентът се задължава при ползване на TIMELESS.BG: 
            ▪ да спазва действащото законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката и да съблюдава добрите нрави;
            ▪ да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително права на интелектуална собственост;
            ▪ да уведомява незабавно TIMELESS.BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
            ▪ да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
            ▪ да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в TIMELESS.BG и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
            ▪ да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
            ▪ да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 
При неспазване на задълженията по предходната алинея TIMELESS.BG има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, TIMELESS.BG има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
    20. Лични данни 
        1. Личните данни са информация, която служи за индикация на Клиента – име, адрес, електронен или пощенски адрес. ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД не събира лични данни от Клиент, освен при предоставянето им при поръчки на стоки или се абонирате за информационни бюлетини.
        2. ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД ще използва личните данни на Клиентите единствено за целите на техническото управление на сайта, за да предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация. ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД няма да продава лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД са длъжни да опазват поверителността на личните данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
        3. Клиентите сами контролират информацията, която се предоставя на ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД. Ако  се избере такава информация да не се споделя с ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД, възможно е да не може да се осигури достъп до някои области на сайта.
        4. Пълна информация за правата на Клиентите съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), можете бъде открита в Политиката на лични данни.
    21. Разкриване на информацията 
TIMELESS.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
        ◦ е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
        ◦ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
        ◦ в други посочени в закона случаи.
    22. Прекратяване 
        1. При прекратяване на договора TIMELESS.BG дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.
        2. Клиентът може по всяко време за поиска от TIMELESS.BG заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажни цени и разходи за доставка.
        3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
            ▪ преустановяване на дейността на TIMELESS.BG;
            ▪ прекратяване поддържането на магазина; или
            ▪ в други предвидени в закона случаи.
    23. Разваляне на договора 
Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
    24. Обезщетения 
        1. Клиентът е длъжен да обезщети TIMELESS.BG и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
        2. Клиентът е длъжен да обезщети TIMELESS.BG и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
        3. TIMELESS.BG е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от TIMELESS.BG умишлено или при проявена груба небрежност.
    25. Недействителност 
Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
    26. Решаване на спорове 
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
    27. Писмена форма 
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на TIMELESS.BG и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
    28. Права на интелектуална собственост 
        1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия TIMELESS.BG – www.TIMELESS.BG (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на TIMELESS.BG или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на TIMELESS.BG, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
        2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е TIMELESS.BG или трето лице.
        3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на TIMELESS.BG, Клиентът дължи на TIMELESS.BG неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава TIMELESS.BG от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
    29. Приложимо право 
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в TIMELESS.BG услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: office@timeless.bg
Абонирай се за новини и промоции
Бъди осведомен за нови модели часовници и наличности. Ексклузивни отстъпки само за членове.

Начини на плащане: 
Логистични партньори: 

е специализиран сайт за продажба на часовници. Прецизност, точност и коректност са отличителни черти на обслужването и вниманието ни към клиентите. Стараем се да предоставим уникални и конкурентни услуги и винаги работим за подобряване качеството на обслужването ни!

Следвайте ни в социалните мрежи:
    • 
    • 
    • 
    • За нас 
    • За нас 
    • Контакт с нас 
    • Услуги за корпоративни клиенти 
    • Общи условия 
    • Политика за личните данни 
    • Политика за бисквитки 
    • Блог - TIMELESS.BG  
    • Обслужване на клиенти 
    • Често задавани въпроси 
    • Връщане / Замяна / Гаранция / Сервиз 
    • Доставка 
    • Часовници на изплащане 
    • Водоустойчивост 
    • Промоции 
    • За контакти 
    • +359 2 ……………….. 
    • +359 888868698
    • Работно време
понеделник - петък: 9:30 - 18:00 
    • Email: office@timeless.bg 
    • ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД BG 200073933
© TIMELESS.BG - сайт за часовници. Всички права запазени. 
Политика за поверителност (GDPR)
Този уеб сайт използва "бисквитки" ("cookies") според Политика за поверителност »