Политика за личните данни

Политика на лични данни на портала за електронна търговия TIMELESS.BG, собственост на ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООДПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ

1. Въведение

С настоящите Правила Ви изясняваме каква информация се събира за Вас, причините за събирането на тази информация, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни/ GDPR (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Вашето съгласие е необходимо с цел защита на Вашите лични данни, за което е необходимо да получим информираното и недвусмислено Ваше съгласие за обработка на личните Ви данни от ………..С маркирането на полето "Съгласен съм/ Съгласие" Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за целите, посочени по-долу.

TIMELESS.BG не събира лични данни, ако узнае, че са на непълнолетни лица, нито ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни.

2. Определения

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни" или "потребител").

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатори, включително име, единен идентификационен номер, адрес, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на лицето.физическо лице.

"Администратор" означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от Европейското и националното право. Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е ТАЙМЛЕС ВИКТОРИ ЕООД (наричано по-долу за краткост " ТАЙМЛЕС "), дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 200073933, със седалище и адрес на управление: гр. София гр. София, р-н Подуяне, ул. "Станислав Доспевски", 14, ет. 4.

"Обработващ лични данни" означава лице (физическо и/или юридическо), публичен или административен орган или учреждение или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

"Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

"Надзорен орган" означава независим публичен орган на държава-членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

3. Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:


4. Как събираме информация за Вас?

Защитата на личните данни на нашите потребители е основен приоритет на нашата компания. Личните данни е информацията, която служи за Вашата идентификация – име, електронен или пощенски адрес. ТАЙМЛЕС не събира личните Ви данни, освен ако не са предоставени в случаите на поръчка на стоки от нашия уебсайт или при абониране за нашите информационни бюлетини. .

Информацията се събира по следните начини:

4.1 Попълване и изпращане на формуляри, свързани с използваните услуги

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте личните си данни. Във всеки формуляр, съдържащ изискване за предоставяне на лични данни, се посочват целите на използване на данните, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще бъдат споделени, начините да упражните правата си по GDPR.

Например:


4.2 Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето онлайн поведение.

За целта използваме стандартни подходи при онлайн търговията за проследяване на потребителското поведение - използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информация, достъпна чрез комуникацията в използваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори с Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използваните функционалности на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.

4.3 Данни, получени от трети страни

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но осреднени данни за аудиторията на портала ни, които не съставляват лични данни по смисъла на GDPR.

4.4 Бисквитки

ТАЙМЛЕС използва бисквитки в портала си за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на предлаганите услуги. Част от бисквитките са технически необходими за нормалното функциониране на сайта. Повече информация за "политиката на ТАЙМЛЕС по отношение на бисквитките може да намерите тук".

5. Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

5.1 Попълвани и изпращани от Вас формуляри

Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата и уговорките ни с рекламните партньори.

Обичайно, събираме следните данни:


5.2 Данни, събирани чрез наблюдения

При достъп до сайта на TIMELESS.BG, автоматично се записва обща информация, която не съставлява „лични данни“ някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Целта на събирането на тази информация е статистическа и при него не се обработват лични данни.

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:


За регистрирани потребители, към посочените по-горе данни се събират и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.

5.3 Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва:


6. За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме може да се използва за следните цели:

6.1 Нормално функциониране на портала

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на портала. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като регистриран потребител, да подобрим работата на сайта и да ограничим посегателствата срещу него и срещу клиентите.

Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

6.2 За договорно изпълнение на услугите ни

Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват споделяне на лични данни. Използваме ги на договорно основание, за продажба и доставка на предлаганите стоки.

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:


Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договора за продажба.. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото данъчно законодателство.

6.3 За маркетингови цели

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за нашите продукти и услуги.. За тази цел можем да Ви изпращаме полезна информация тях канали за електронни съобщения, които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас, оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели " Количка" или " Любими", бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем клиентски профил.

Ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения.

Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:


7. Кой друг има достъп до тази информация?

Ние понякога разкриваме Вашите лични данни на трети лица - партньори на ТАЙМЛЕС, включително извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на GDPR:


8. Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

При обработване на личните Ви данни се прилагат следните правила:


9. Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

Всеки регистриран в TIMELESS.BG потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на профила и изтриване на всички лични данни. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като използва адреса на електронната си поща, посочен при регистрацията си. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Искането може да бъде направено в електронен вид от Вашия профил или на хартия – чрез търговски офис.

Определеният в GDPR срок за отговор на Вашето искане е не по-дълъг 1 (един) месец. С оглед сложността и броя на исканията, може да бъде удължен с допълнително 2 (два) месеца, за което ще Ви уведомим по избран от Вас подходящ начин.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:


Вие можете лесно да актуализирате и управлявате Вашата информация, като отидете на "Настройки за поверителност".

Ако маркирате "Съгласен съм" Вие се съгласявате с горепосочената информация, като може да промените или да се откажете от съгласията си, като отидете на "Настройки за поверителност".

10. Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните Ви данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработване на плащания Виртуален ПОС (VPOS) от БОРИКА за извършване на плащанията.

Предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неоторизирани трети страни. Ние не носим отговорност за уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

11. Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 31.01.2024 г.

ТАЙМЛЕС запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. ТАЙМЛЕС не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес: privacy@timeless.bg

Абонирай се за новини и промоции

Бъди осведомен за нови модели часовници и наличности. Ексклузивни отстъпки само за членове